Biennale WRO 2021 REVERSO
   

zgłoszenia: 1–21.10.2020
wydarzenia otwarcia: 12–15.05.2021

Biennale WRO 2021 REVERSO
   

zgłoszenia: 1–21.10.2020
wydarzenia otwarcia: 12–15.05.2021

Info

REVERSO to postulat spojrzenia na nowe zjawiska w sztuce od prześwitującej, ostatnio mocniej widzialnej, spodniej strony – czyli rewersu odwróconej nagle sytuacji, ale i przyrząd ratujący życie wspinaczy w momencie nagłego oderwania się od skały, pozwalający zamienić nieuchronny upadek w kontrolowany zjazd.

Jeśli odkrywanie w XX wieku cyberprzestrzeni jako obszaru społecznego porównać do wielkich odkryć geograficznych, to upowszechnienie i zagospodarowanie internetu XXI wieku przebiega według logiki kolonialnej, wraz z jej wzorcami narzucanej lokalności, akceptowanej, o ile poddaje się imperialnej globalności. Nowe relacje, jeśli mogą powstać i jeśli mają coś zmienić – w swoich przebiegach, w podejściu do podmiotowości, sprawczości, produkcji wartościowej wiedzy, swobodnej kreacji i sprawiedliwej przestrzeni wolności – wymagają procesu analogicznego do tego, jaki zainicjowały teorie postkolonialne.

Jako Biennale Sztuki Mediów, organizowane od czasu transformacji dwudzielnego obrazu świata w 1989, trudno, byśmy nie widzieli konieczności uczestnictwa i reprezentacji przełomu, jaki dokonuje się aktualnie. Odchodzimy od idei budowania znaczenia poprzez nieustanny wzrost: zdobywanego budżetu, przyrostu publiczności, liczby prezentowanych dzieł, uczestniczących artystów, ilości miejsc, wywieranego printu środowiskowego. Szukamy jakościowej drogi i re-definicji rozwoju: postulujemy REVERSO.

Zmiany techniczne już się utrwaliły, obszary podboju nie tylko zostały nakreślone, ale i opanowane. Powrót nie jest możliwy, chyba że nastąpi on skutkiem upadku; negacja technologii nie przyniesie zmiany, ale nacisk na zmianę jest konieczny. Używanie i rozwój techniki nie może być kontynuacją niszczenia globu, ale też nowa ekologia nie powstanie tylko z nawoływania do powrotu do natury. Podobnie, nie ma powrotu do początków sztuki mediów, ale jest czas na przeanalizowanie problemów i przyjętych rozwiązań. Takiego samego namysłu wymaga powiązanie zmian z przemianami kultury. Stąd postulat REVERSO. Zmiana wymaga rewizji stanu rzeczy, wnikliwości i wrażliwości – zbadania podszewki, wewnętrznej strony. To zadanie sztuki mediów; jej szansa działania przez wartości sztuki, przez specyficzne dla niej i nieoczywiste relacje jakie może wykreować, w poszukiwaniu nie jednego rozwiązania, ale wielości wizji, założeń i praktyk.

Warunki zgłoszenia

Zapraszamy do zgłaszania utworów do programu 19. Biennale Sztuki Mediów WRO 2021.
Link do formularza zgłoszeniowego udostępnimy 1 października na tej stronie.

Organizatorem Biennale WRO jest Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów we Wrocławiu.
Biennale WRO 2021, którego hasłem wiodącym jest REVERSO, rozpocznie się wydarzeniami otwarcia 12 – 15 maja 2021.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi Warunkami Zgłoszenia prac oraz o wysłanie formularza zgłoszeniowego online i wypełnienie pozostałych warunków najpóźniej do 21 października 2020 roku.

Warunki zgłoszenia utworów do programu 19. Biennale Sztuki Mediów WRO 2021 REVERSO

 1. Do programu Biennale WRO 2021 zgłosić można utwory powstałe po 1 stycznia 2019 roku wykorzystujące potencjał nowych mediów w sztuce.
 2. Zgłaszającym może być twórca, dystrybutor, producent, a także inne uprawnione osoby.
 3. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza online oraz udostępnienie utworu do pobrania w formie cyfrowej.
 4. Prosimy o zgłoszenie utworu w sposób pozwalający na jego pełną ocenę:
  • a) dla utworów wideo: w formie pliku cyfrowego;
  • b) dla utworów o złożonej i wielomedialnej formie (instalacja, performans, software/net/hybrid media): opis dzieła wraz z wymaganiami technicznymi oraz wizualizacją ( jeśli dzieło było wcześniej zrealizowane lub wykonywane, także dokumentacją wideo i fotograficzną).
 5. Preferujemy elektroniczne przesyłanie utworów. W uzasadnionych przypadkach dopuszczamy możliwość dostarczenia materiałów i nośników pocztą na adres:
  • Biennale WRO 2021
   WRO Art Center
   Widok 7
   50-052 Wrocław, Poland
  • a) Przesyłki nadsyłane spoza UE powinny być opatrzone adnotacją: No commercial value.
  • b) Nadesłane materiały nie będą zwracane.
 6. Termin zgłaszania utworów upływa 21 października 2020, godz 23:59 (CET).
 7. Nie pobiera się opłaty wpisowej za zgłaszanie prac.
 8. Po wysłaniu wypełnionego formularza zgłaszający otrzyma od organizatora automatycznie wygenerowane potwierdzenie.
 9. O przyjęciu zgłoszonego dzieła do programu Biennale WRO 2021 decyduje Dyrektor Artystyczny Biennale wraz z Zespołem Programowym. Lista utworów przyjętych do programu zostanie opublikowana na wro2021.wrocenter.pl.
 10. Zgłaszający, których utwory zostaną przyjęte do programu Biennale WRO 2021, zostaną poinformowani indywidualnie.
 11. Organizator zapewni autorowi utworu przyjętego do programu zakwaterowanie na czas wydarzeń otwarcia Biennale WRO 2021 w dniach 12 – 15 maja 2021.
 12. Zgłoszenie utworu jest równoznaczne z bezpłatnym udzieleniem organizatorowi niewyłącznego prawa do prezentacji dzieła w ramach działań programowych Biennale WRO 2021. Zgłoszenie utworu jest równoznaczne z bezpłatnym udzieleniem organizatorowi prawa do wykorzystania utworu celach informacyjnych i promocyjnych Biennale WRO 2021 oraz zezwolenia na rejestrację jego wystawienia lub wykonania. Zgłaszający zezwala także na cyfrowe udostępnienie zgłaszanego dzieła w trakcie wydarzeń Biennale WRO 2021 poprzez kanały informacyjne Biennale WRO 2021. Materiał zostanie odpowiednio zabezpieczony i udostępniony publiczności biorącej udział w wydarzeniach Biennale WRO 2021.
 13. Zgłoszenie utworu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi niewyłącznego prawa do archiwizowania w celach informacyjnych, dokumentacyjnych, edukacyjnych i badawczych dołączonych do zgłoszenia materiałów oraz dokumentacji dzieła powstałej w trakcie jego prezentacji podczas Biennale WRO 2021.
 14. Podczas Biennale WRO 2021 przyznane zostaną następujące nagrody:
  • a) Nagroda Biennale WRO;
  • b) Nagroda Krytyków i Wydawców Prasy Artystycznej.
 15. Zgłoszenie utworu oznacza akceptację powyższych Warunków Zgłoszenia.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

 1. Dane osobowe Zgłaszającego są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów we Wrocławiu, ul. Kuźnicza 29a, wro@wrocenter.pl;
 3. Dane będą przetwarzane w związku z realizacją postanowień Regulaminu. Dane będą przechowywane w rejestrze Fundacji przez okres wynikający z regulacji prawnych i podatkowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej;
 4. Zgłaszający zgadza się na przetwarzanie danych przez Fundację w celach informacyjnych i marketingowych dotyczących działalności programowej Fundacji;
 5. Dane będą bezpiecznie przechowywane w systemie informatycznym Fundacji i przetwarzane w wymienionych celach bezterminowo, jednak z możliwością cofnięcia udzielonej zgody przez Zgłaszającego w dowolnym momencie;
 6. Dane nie będą powierzane do przetwarzania podmiotom trzecim;
 7. Wykonawca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.