Experimental Course – 40 years of Cultural Studies in Wroclaw
   

10-26 October, 2012

Experimental Course – 40 years of Cultural Studies in Wroclaw
   

10-26 October, 2012

Info

To combine popularizing knowledge with popularizing art
/excessive division/

–  prof. Stanisław Pietraszko, 1968

 

Cultural Studies came into being in Poland, and probably also in the world, in 1972 at the University of Wrocław, thanks to the efforts and according to the pioneering concept of prof. Stanisław Pietraszko. As a new course, it was meant to be part of Humanities and to reflect the contemporary need for a holistic approach to understanding and studying culture as a separate cognitive entity.

A literary scholar, Stanisław Pietraszko had been lobbying for the establishment of this innovative course for a long time, against the will and expectations of the decision-makers of those times. He considered culture worthy of becoming the subject of independent research which requires separate humanistic studies.

The Master, as prof. Pietraszko was addressed without irony or pathos by generations of culture scholars, was an undisputed authority not only because of his academic and intellectual attributes, but also thanks to his openness and independence in the times when those qualities were highly valued, as well as thanks to the way he treated his students and staff – without leniency but with great respect for freedom, individuality and privacy. He wanted the well-prepared graduates not only to adapt to existing structures of cultural life, but also to be courageous and competent enough to change them.
The exhibition Experimental Course, without being a systematic presentation of the history of the current Institute or Stanisław Pietraszko’s biography, shows unique, multifaceted archive materials evoking the atmosphere and inspirations of the original, pioneer stage of development of Cultural Studies.

In a synthetic way, the exhibition shows the beginnings of the academic and educational project which developed in the last decades of the 20th century, a period of emerging new trends which set the pace of the modernist, postmodernist and then postmedia changes of contemporary culture and art.

In its entirety, the exhibition Experimental Course is part of the cycle of presentations prepared by WRO Art Centre in 2012, referring to the phenomena from the 1960’s and 70’s which were rooted in the modernization, electronic and cybernetic pursuits, aspirations and visions of modern-day societies based on free communication.

Dorota Wolska, Viola Kutlubasis-Krajewska

The title of the exhibition is also the title of the anniversary publication prepared by dr Piotr Jakub Fereński for the celebration of 40 years of Cultural Studies in Wrocław.

The exhibition precedes the international conference Future in Culture, organized by the Institute of Cultural Studies, University of Wrocław, 12-14 November 2012.

 

Special thanks for invaluable help in the preparation of the exhibition and collecting archive materials to:

Jan Pietraszko / Jerzy Pietraszko

Jacek Abramowicz / dr Magdalena Barbaruk / prof. Janusz Degler / Janusz Domin / dr Piotr Jakub Fereński / Joanna Gul / dr Jolanta Jagoszewska / Monika Janowiak-Janik / dr Ewa Kofin / Elżbieta Lenczyk / Magdalena Łazarkiewicz / Krzysztof Mieszkowski / prof. Jan Miodek / Ewa Molenda / Paweł Romaszkan / Elżbieta Sitek / Ewa Wolniewicz

 

Organizers: Institute of Cultural Studies, University of Wrocław, and WRO Art Centre

Originators of the exhibition: Viola Krajewska and Piotr Krajewski, prof. Stefan Bednarek, dr Izolda Topp

Concept of the exhibition: Viola Krajewska and Piotr Krajewski, dr Dorota Wolska, Krzysztof Dobrowolski

Graphic design: Bartosz Konieczny

Arrangement of the exhibition: Zbigniew Kupisz, Krzysztof Dobrowolski, Michał Szota

Preparation and edition of digital versions of archive materials: Bartosz Konieczny, Zbigniew Kupisz, Iga Krym, Paulina Mielnik

Coordination: Dorota Wolska, Krzysztof Dobrowolski, Piotr Jakub Fereński, Małgorzata Gawlik, Barbara Kręgiel, Igor Jurkiewicz, Jan Kupisz

About exhibition

(PL) Kulturoznawstwo zaistniało w Polsce w 1972 roku na Uniwersytecie Wrocławskim, dzięki staraniom i według prekursorskiej koncepcji profesora Stanisława Pietraszki. Jako nowy kierunek stanowić miało typ studiów humanistycznych odpowiadających odczuwanemu współcześnie przekonaniu o konieczności całościowego pojmowania i studiowania kultury jako odrębnego przedmiotu poznania.

O powołanie nowatorskiego kierunku zabiegał przez długie lata, idąc pod prąd oczekiwań ówczesnych decydentów, Stanisław Pietraszko, literaturoznawca, który uznał, że kultura zasługuje na to, by stać się samodzielnym przedmiotem badań, a wiedza o niej wymaga odrębnych studiów humanistycznych. Mistrz, jak bez cienia ironii, ale i bez patosu mówiły o profesorze Pietraszce kolejne pokolenia kulturoznawców, zdobył sobie prawdziwy autorytet nie tylko z racji swych naukowych, intelektualnych przymiotów, ale także dzięki otwartości i niezależności w czasach, kiedy miała ona wielką cenę, oraz dzięki sposobowi traktowania studentów i współpracowników – bez taryfy ulgowej, ale z wielkim poszanowaniem ich wolności, indywidualności i prywatności. Chciał, by dobrze przygotowani teoretycznie absolwenci kulturoznawstwa nie tyle adaptowali się do istniejących struktur życia kulturalnego, co raczej mieli odwagę i kompetencje, by je zmieniać.

Wystawa Kierunek Eksperymentalny, nie będąc systematyczną prezentacją dziejów kulturoznawstwa ani biografii Stanisława Pietraszki, przedstawia unikalne, wielopostaciowe materiały archiwalne przywołujące atmosferę i inspiracje pierwszego, pionierskiego etapu rozwoju kulturoznawstwa.

Wystawa w syntetyczny sposób ukazuje początki i rozwój projektu naukowego i edukacyjnego rozwijającego się w ostatnich dekadach XX wieku; okresie pojawienia się nowych nurtów wyznaczających rytm modernistycznych, postmodernistycznych, a następnie postmedialnych przemian współczesnej kultury i sztuki.

Całość wystawy Kierunek Eksperymentalny odbywa się w cyklu prezentacji przygotowywanych przez Centrum Sztuki WRO w 2012 roku, dotyczących zjawisk zaistniałych w latach 60. i 70., mających za tło modernizacyjne, elektroniczne, cybernetyczne dążenia, aspiracje i wizje leżące u podstaw nowoczesnych społeczeństw opartych na swobodnej komunikacji.

Dorota Wolska, Viola Kutlubasis-Krajewska