(PL) EEC / KONKURS WIDOKÓWKOWY – Odkrytki. Kochanym ciotkom (PL)
   

(PL) 13.05 – 3.07.2016

(PL) EEC / KONKURS WIDOKÓWKOWY – Odkrytki. Kochanym ciotkom (PL)
   

(PL) 13.05 – 3.07.2016

(PL) Współorganizacja

Вибачте цей текст доступний тільки в “Польська і “Англійська”.

(PL) WYNIKI

(PL) Z wielką radością informujemy, że już niedługo będziecie mogli podziwiać pocztówki z fotografiami autorstwa:

Alicji Michalskiej
Michaliny Miki
Zuzanny Ostrowskiej
Jakuba Wańczyka

GRATULUJEMY LAUREATOM i dziękujemy wszystkim zaangażowanym w konkurs!

(PL) REGULAMIN

(PL)

KONKURS WIDOKÓWKOWY
ODKRYTKI. KOCHANYM CIOTKOM
REGULAMIN KONKURSU

Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym (dalej w regulaminie: Konkurs) w ramach projektu Eco Expanded City (dalej w regulaminie: Projekt). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.odkrytki.pl/eec oraz www.wrocenter.pl/odkrytki.

§ 1.   

Organizatorem konkursu jest Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów z siedzibą przy ul. Kuźniczej 29a we Wrocławiu, wpisaną do KRS pod numerem 0000072330 (dalej w regulaminie: Organizator), we współpracy z grupą „Odkrytki. Kochanym ciotkom” (dalej w regulaminie: Współorganizator).

§ 2. 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie 20 najciekawszych zdjęć dokumentacyjnych wykonanych w związku z Projektem Eco Expanded City, z których zostaną wykonane pocztó Konkurs odbywa się między 13 maja a 3 lipca 2016 roku we Wrocławiu. Szczegółowy program wydarzeń w ramach Projektu jest dostępny na stronie www.wrocenter.pl/eec.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która zgłosi własną pracę wraz z formularzem zgłoszeniowym.
4. Osoby małoletnie lub inne nie posiadające zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursie za zgodą przedstawicieli ustawowych.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodzin Organizatora i Współorganizatora.
6. Konkurs nie zakłada żadnych ograniczeń dotyczących techniki wykonania czy ilości nadesłanych prac, z tym że każde zdjęcie powinno zostać zgłoszone osobno.

§ 3. 

1. Zgłoszenie do Konkursu powinno zostać wysłane drogą elektroniczną do dnia 3.07.2016 do godz. 23:00, za pomocą formularza dostępnego na stronie odkrytki.pl/eec/.
2. Poprzez zgłoszenie rozumie się jedno zdjęcie, wykonane indywidualnie przez Uczestnika Konkursu.
3. Wysłanie formularza jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.

§ 4.

1. Uczestnik potwierdza, że fotografie są efektem jego działalności twórczej o indywidualnym charakterze oraz nie naruszają praw autorskich osób trzecich.
2. Uczestnik potwierdza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do fotografii i udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie fotografii, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium, na następujących polach eksploatacji:
– utrwalenie i zwielokrotnienie fotografii w postaci wydawnictw drukowanych, multimedialnych i na nośnikach elektronicznych,
– wprowadzenie fotografii do obrotu,
– publiczne wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i rozpowszechnianie w telewizji, sieciach telefonii komórkowej, Internecie.
3. Uczestnik potwierdza, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na publiczną prezentację ich wizerunku.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem.

§ 5.

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Osoby, których dotyczą w/w dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu z udziałem danego uczestnika oraz celów Konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora oraz Współorganizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu licencji.
3. Organizator oświadcza, iż będzie korzystać z udzielonej mu licencji z poszanowaniem dóbr osobistych Uczestników.

§ 6.

1. Po upływie terminu nadsyłania Zgłoszeń, oceny prac dokona jury złożone z przedstawicieli Organizatora i Współorganizatora.
2. Jury wyłoni 20 zwycięskich zdjęć. Decyzje Jury są Jury nie ma obowiązku uzasadniać swoich decyzji oraz przedstawiać informacji z przebiegu obrad.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15.07.2016 roku do godziny 15:00. Organizator po ogłoszeniu wyników skontaktuje się z Laureatami.
4. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronach: odkrytki.pl, www.wrocenter.pl/eec, www.facebook.com/WROArtCenter, www.facebook.com/odkrytki.kochanymciotkom oraz związanych z Konkursem podstronach.

§ 7.

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz do nie wyłaniania zwycięzcy i nie przyznania nagrody.
3. Niniejszy Konkurs, ani żaden z jego elementów, nie jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.

 

(PL) FORMULARZ

(PL)

Wypełnij i wyślij zdjęcie