Deklaracja dostępności Centrum Sztuki WRO
   

Info

Centrum Sztuki WRO zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Sztuki WRO.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Strona internetowa wrocenter.pl przeszła audyt przy pomocy IBM Equal Access Accessibility Checker, który nie wykazuje obecnie żadnych błędów. Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Nari Krajewska
 • E-mail: nari@gmail.com
 • Telefon: +48 71 343 32 40

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Sztuki WRO, Widok 7, 50-052 Wrocław

 1. Do Centrum Sztuki WRO prowadzi jedno wejście od strony skweru przy ul. Menniczej.
 2. W budynku znajduje się winda.
 3. Po uprzednim ustaleniu telefonicznym (+48 71 343 32 40) możliwe jest zaparkowanie pojazdu z kartą parkingową (zgodnie z Art. 8. – [Uprawnienia osób niepełnosprawnych; karta parkingowa] – Prawo o ruchu drogowym) na placu przed wejściem.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na drugim piętrze, za główną salą wystawienniczą, po lewej stronie korytarza.
 5. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych uniemożliwiających poruszanie się na wózku na wszystkich trzech kondygnacjach.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pozostałe udogodnienia

 1. Wszystkie prace aktualnie prezentowane w przestrzeni galerii są opisane tekstowo, zarówno w przestrzeni galerii, jak i na stronie internetowej wrocenter.pl.
 2. Prace wideo prezentowane na aktualnej wystawie posiadają napisy w języku polskim.
 3. Infodesk znajduje się na drugim piętrze.
 4. Osoby oprowadzające publiczność po wystawie starają się w miarę możliwości zapewnić wszystkim odwiedzającym możliwość zapoznania się z treścią wystawy.
 5. W obiekcie aktualnie nie są dostępne usługi tłumacza migowego.